Способы передачи видовых различий в китайском языке

Тема рус.: Способы передачи видовых различий в китайском языке
Тема кыр.: Кытай тилиндеги этиштин түрдүк айырмачылыктардыберүү ыкмалары
Тема анг.: Ways of communicating species differences in chinese verbs
Авторы рус.: Рыскулова Бермет Азизбековна
Авторы кыр.: Рыскулова Бермет Азизбековна
Авторы анг.: Ryskulova Bermet A.
Страницы: 20-26