Статистические связи и зависимости годовых и сезонных сумм осадков, получаемых по мульти спутниковой модели TMPA и наземным данным метеостанций для различных климатических провинций Кыргызстана

Тема рус.: Статистические связи и зависимости годовых и сезонных сумм осадков, получаемых по мульти спутниковой модели TMPA и наземным данным метеостанций для различных климатических провинций Кыргызстана
Тема кыр.: Кыргызстандын ар түрдүү климаттык провинциялары үчүн метеостанциялардын жердеги маалыматтары жана ТМРА мультиспутникалык модели аркылуу алынуучу статистикалык байланыштар жана жаан-чачындардын жылдык жана сезондук көз карандылыктары
Тема анг.: Statistical relations and dependencies of annual and seasonal precipitation amounts obtained using the TMPA multi satellite model and ground data of weather stations for the different climatic provinces of Kyrgyzstan
Авторы рус.: Подрезов Олег Андреевич, Рыскаль Марина Олеговна
Авторы кыр.: Подрезов Олег Андреевич, Рыскаль Марина Олеговна
Авторы анг.: Podrezov Oleg A., Ryskal Marina O.
Страницы: 10-20