Молдосанов У. Н.

Тема рус.: ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРАНЫ НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)
Тема кыр.: ӨЛКӨНҮ САНАРИПТЕШТИРҮҮ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ (ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫН МИСАЛЫНДА)
Тема анг.: THE INFLUENCE OF THE COUNTRY’S DIGITALIZATION ON THE EDUCATION SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGY)
Авторы рус.: Молдосанов У. Н.
Авторы кыр.: Молдосанов У. Н.
Авторы анг.: U. N. Moldosanov
Страницы: 217-224
Скачать