Оморов Т. Т., Закиряев К. Э., Такырбашев Б. К., Иманакунова Ж. С., Койбагаров Т. Дж. Совре

Тема рус.: СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Тема кыр.: БӨЛҮШТҮҮ ТАРМАКТАРЫН ЦИФРАЛАШТЫРУУНУН АЗЫРКЫ ИЛИМИЙ ЖАНА КОЛДОНУУЧУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Тема анг.: MODERN SCIENTIFIC AND APPLIED PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF DISTRIBUTION NETWORKS
Авторы рус.: Оморов Т. Т., Закиряев К. Э., Такырбашев Б. К., Иманакунова Ж. С., Койбагаров Т. Дж. Совре
Авторы кыр.: Оморов Т. Т., Закиряев К. Э., Такырбашев Б. К., Иманакунова Ж. С., Койбагаров Т. Дж. Совре
Авторы анг.: T. T. Omorov,K. E. Zakiryaev,B. K. Takyrbashev, Zh. S. Imanakunova, T. J. Koibagarov
Страницы: