Кинематические условия для локальной неоднородности топологических пространств

Тема рус.: Кинематические условия для локальной неоднородности топологических пространств
Тема кыр.: Топологиялык мейкиндиктердин жергиликтүү бир калыптагы эместигинин кинематикалык шарттары
Тема анг.: Кinematical conditions of local non-homogeneity of topological spaces
Авторы рус.: Жораев Адахамжан Хамитжанович
Авторы кыр.: Жораев Адахамжан Хамитжанович
Авторы анг.: Zhorayev Adаhamzhan
Страницы: 4-8