Ж.Р. Джаналиева, А.Т. Байрахтарова

Тема рус.: ОБЯЗАТЕЛЬНО-КОЛЛЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ФАЙЛОВ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Тема кыр.: БЕРИЛГЕН КАСИЕТТЕРИ БОЮНЧА ФАЙЛДАРДЫ ТҮЗҮҮНҮ ТЕКШЕРҮҮ ҮЧҮН СӨЗСҮЗ-ЖАМААТТЫК МЕТОДИКАСЫ
Тема анг.: NECESSARILY-COLLECTIVE METHODICS FOR CONTROLING FILES WITH SPECIFIED PROPERTIES
Авторы рус.: Ж.Р. Джаналиева, А.Т. Байрахтарова
Авторы кыр.: Ж.Р. Джаналиева, А.Т. Байрахтарова
Авторы анг.: J.R. Dzhanalieva, A.T. Bairahtarova
Страницы: 193-199
Скачать